NEC SL1000 Embedded Voice Response System 

• 8 CHANELS

• 16 CHANELS